umowa zlecenie do 200 zł

Jeżeli umowa zlecenia zawarta z osobą fizyczną niebędącą pracownikiem zleceniodawcy określa kwotę wynagrodzenia na poziomie nieprzekraczającym 200 zł, to przy wypłacie należności należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%. Ponadto, co do zasady, wypłata taka podlega składkom ZUS.

umowa zlecenie do 200 złUmowa zlecenie

Umowa zlecenie – jej celem jest przede wszystkim staranne wykonanie powierzonego zadania, gdzie to właśnie sposób realizacji jest ważniejszy niż efekt końcowy. Zazwyczaj zlecenia nie można przekazać do wykonania osobom trzecim (chyba, że umowa wskazuje inaczej), wynagrodzenie jest przyznawane nie za efekt końcowy jako taki, lecz za staranne wykonywanie obowiązków, konieczne jest opłacanie składek ZUS społecznych i zdrowotnych (z wyjątkiem np. studentów). W umowie zlecenia strony powinny określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, a jeśli tego nie dopełnią przyjmujący zlecenie przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Umowa zlecenie do 200 zł– podatek

Z reguły umowa zlecenie i umowa o dzieło, jeśli nie przekraczają kwoty 200 zł brutto, objęte są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% od kwoty brutto, gdzie nie potrąca się kosztów uzyskania przychodu ani nie odlicza składki zdrowotnej od zaliczki na podatek. Nie wszyscy podatnicy powinni być rozliczani ryczałtowo z umów, których wartość nie przekracza 200 zł. Zasada ta dotyczy wyłącznie podatników uzyskujących z takich umów przychody:

  • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
  • z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej
  • przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek
  • osób, którym organ władzy zlecił wykonanie określonych czynności
  • otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
    uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podatek ryczałtowy

Niekiedy kwota należności jest określona w umowie wprost, np. za wykonanie przedmiotu umowy zlecenia wynagrodzenie wynosi 150 zł brutto. W takim przypadku – z uwagi na to, że kwota ta nie przekracza 200 zł (i oczywiście spełnione są pozostałe warunki wynikające z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT) – należy pobrać podatek zryczałtowany. Jeśli została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło na kwotę nieprzekraczającą 200 zł brutto z osobą, która nie jest pracownikiem, to od wynagrodzenia należy pobrać zryczałtowany podatek. Wówczas przychodów nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Zryczałtowany podatek nie zmniejsza się o składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here