jak obliczyć wynagrodzenie netto

Aby obliczyć pensję netto, należy od wynagrodzenia brutto należy odjąć także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna wynosi 9%, oblicza się ją od pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty powyższe ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo wynoszą:

  • 1 etat 2 100 zł
  • 3 / 4 etatu 1 575 zł
  • 1 / 2 etatu 1 050 zł
  • 1 / 4 etatu 525 zł

jak obliczyć wynagrodzenie nettoBrutto a netto

Kwota widniejąca w umowie o pracę to wynagrodzenie brutto. Czyli innymi słowy jest to wynagrodzenie niepomniejszone o podatki i składki obciążające pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że do kwoty wynagrodzenia brutto zaliczamy, poza płacą zasadniczą, także premie i dodatki, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki ZUS. Nie wolno jednak zapomnieć, że nie wszystkie składniki wynagrodzenia podlegają oskładkowaniu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest kwota brutto wynagrodzenia pracowniczego, od której obliczamy składki w wysokości:

  • 9,76% dla składki emerytalnej,
  • 1,5% dla składki rentowej,
  • 2,45% dla składki chorobowej.

Do tych zwolnionych od potrąceń na ubezpieczenia społeczne należą m.in. odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (jednak przyznawane nie częściej niż co 5 lat) oraz odprawy.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne są obligatoryjne i stanowią podstawowy przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To z nich finansowane są wypłaty emerytur, rent czy zasiłków. Ubezpieczenia społeczne obejmują: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (chorobowe) oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy (wypadkowe). Obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Jej część (7,75%) podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. 1,25% składki jest potrącona z dochodu pracownika po opodatkowaniu, co zmniejsza kwotę, jaką otrzyma on „na rękę”.

W wysokość pensji brutto wliczone są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku umowy o pracę pracodawca odlicza określone kwoty na:

1. Ubezpieczenie emerytalne- Składkę na ubezpieczenie emerytalne (19,52% wynagrodzenia brutto) opłaca pracodawca i pracownik – każda osoba po 9,76%.

2. Ubezpieczenie rentowe- Wysokość składki rentowej to 13% wynagrodzenia brutto – pracownik pokrywa 1,5%, a pracodawca uiszcza pozostałą część.

3. Ubezpieczenie chorobowe- Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Wysokość składki to 2,45% wynagrodzenia brutto.

4. Ubezpieczenie zdrowotne- Wymiar potrącanej kwoty to 9% podstawy. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki medycznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here