odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny to produkt finansowy, który umożliwia osobom posiadającym nieruchomości pozyskać dodatkowe środki pieniężne. Kredyt taki zabezpieczony jest hipoteką i charakteryzuje się tym, że jego spłata jest odroczona do ustalonego momentu po śmierci kredytobiorcy. Spłata takiego kredytu następuje z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem. Wypłata kwoty odwróconego kredytu hipotecznego może nastąpić jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości ustalonych w umowie, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy. Sposób wypłaty powinien być uzgodniony przez bank i kredytobiorcę w umowie.

odwrócony kredyt hipotecznyOdwrócony kredyt hipoteczny – co to jest

Osoba zaciągająca odwrócony kredyt hipoteczny nie musi martwić się, że wkrótce będzie musiała ten kredyt spłacić. Spłata kredytu następuje po śmierci kredytobiorcy. Ważne jest, że spadkobiercy nie tracą prawa do nieruchomości, gdyż mają możliwość dokonania spłaty zadłużenia. Wyróżnia się dwa modele hipoteki odwróconej:

1. Model kredytowy – w Polsce znany pod nazwą „odwrócony kredyt hipoteczny”, jest to pożyczka lub kredyt zabezpieczony hipoteką, który ostatecznie zostanie spłacony ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości, aktualnie żaden bank nie zdecydował się na wprowadzenie tego produktu do oferty;

2. Model sprzedażowy czyli renta dożywotnia, renta hipoteczna lub dożywotnie świadczenie pieniężne, oznacza przeniesienie prawa własności do nieruchomości i zapewnia dożywotnie korzystanie z nieruchomości przez beneficjenta i wykorzystywanie środków wynikających z wartości nieruchomości jako dodatkowego źródła dochodu na emeryturze.

Kto może otrzymać odwrócony kredyt hipoteczny

Możliwość uzyskania odwróconego kredytu hipotecznego mają osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, mają spółdzielcze własnościowe mieszkanie/ dom bądź udział w prawie do takiego mieszkania/ domu albo posiadają działkę w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym. Zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, które kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić na rzecz banku jest hipoteka na nieruchomości lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości. Poza tym, bankowi przysługuje prawo do ujawnienia w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie na bank prawa przysługującego kredytobiorcy do nieruchomości.

Zasady hipoteki odwróconej

Hipoteka odwrócona musi spełniać następujące zasady:

  • być usługą finansową;
  • być źródłem płynnych środków w przyszłości;
  • zawierać niepodważalne prawo beneficjenta do korzystania z nieruchomości;
  • zapewniać środki finansowe na świadczenie emerytalne, a ich źródłem może być wyłącznie zbycie nieruchomości.

Płatności z tytułu hipoteki odwróconej mogą przyjąć formę jednorazowej wypłaty lub wypłat regularnych i są zabezpieczone hipoteką na nieruchomości lub powstają w wyniku zbycia nieruchomości (prawa do nieruchomości).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here