ile wynosi renta rodzinna

Renta rodzinna może przysługiwać bliskim zmarłego, jeśli był on emerytem, rencistą lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, albo pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Do renty rodzinnej mają prawo przede wszystkim członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Bliscy zmarłego otrzymają rentę także wtedy, gdy dana osoba nie miała prawa do wymienionych świadczeń, ale przynajmniej spełniała warunki wymagane do ich uzyskania. W takim wypadku przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

ile wynosi renta rodzinnaWysokość renty rodzinnej

O wysokości renty rodzinnej decyduje wysokość emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwałaby osobie zmarłej. W efekcie renta rodzinna wynosi:

 • dla jednej osoby uprawnionej – 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
 • dla dwóch osób uprawnionych – 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
 • dla trzech i więcej osób uprawnionych – 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

W przypadku, gdy wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, jest ona dzielona w równych częściach między uprawnionych. Renta rodzinna jest wypłacana nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jest od powstania prawa do jej pobierania. Jeżeli wniosek o rentę został złożony w miesiącu śmierci lub miesiącu następnym, renta przysługuję od dnia śmierci osoby, która pobierała świadczenia emerytalne i inne.

Kto jest uprawniony do jej pobierania

Ustawa dokładnie określa, kto może pobierać rentę rodzinną po zmarłym, i są to:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
 • małżonek (wdowa i wdowiec)
 • rodzice (także ojczym lub macocha i osoby przysposabiające)

Dla kogo renta

Prawo do renty rodzinnej mają:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci wzięte na wychowanie – do ukończenia 16.
 • wnuki i rodzeństwo, jeśli spełniają warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego
 • wdowa, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat, lub ma orzeczoną niezdolność do pracy, albo wychowuje dziecko do 16. roku życia
 • wdowa lub małżonka rozwiedziona, jeśli ma na siebie zasądzone alimenty od byłego męża
 • sierota zupełna uprawniona do renty rodzinnej, dostanie też specjalny dodatek.
 • wdowcy aby dostać rentę rodzinną, muszą spełniać takie same warunki jak wdowy
 • wdowa która nie spełnia żadnego warunku otrzymania renty rodzinnej po zmarłym mężu, może dostać taką rentę na rok lub dwa lata, pod warunkiem ukończenia kursu umożliwiającego podjęcie pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here