Najczęściej słowo rutyna odbieramy raczej z niechęcią, kojarzymy je z nudą, powtarzalnością i schematycznością. Nie jest to też sformułowanie, które nasuwa nam się w pierwszej kolejności, gdy myślimy o rozwoju i zmianie. Spójrzmy jednak na rutynę przychylnym okiem, właśnie w sensie rozwojowym, mając na uwadze jej drugie znaczenie, a mianowicie biegłości nabytej przez długą praktykę. Tego rodzaju rutyną może stać się doskonalenie siebie i własnych kompetencji menedżerskich. Aby było to możliwe, lider powinien podchodzić do każdej sytuacji jako możliwości do rozwoju, wyciągania wniosków i poprawy skuteczności osobistej. Jest to proces długofalowy i wymaga właściwego nastawienia, odwagi do podejmowania wyzwań i wykorzystywania szans rozwojowych.

W celu wsparcia liderów w tak rozumianym, długofalowym rozwoju zaprojektowana jest Akademia Menedżera. Jest ona cyklem dwudniowych warsztatów szkoleniowych równomiernie rozłożonych w czasie, na ogół trwa od pół roku do dwóch lat. Jako zaplanowane, powtarzalne, połączone w logiczną i spójną całość działania o charakterze warsztatowym ale też wdrożeniowym, Akademia Menedżera staję się pożyteczną rutyną w życiu zawodowym lidera.

Uczestnik Akademii raz w miesiącu bierze udział w szkoleniu, a pomiędzy poszczególnymi modułami realizuje praktyczne zadania rozwojowe w bieżącej pracy, dzięki czemu ma możliwość natychmiastowego skonfrontowania zdobytej wiedzy i umiejętności z praktyką menedżerską i różnymi sytuacjami w zarządzaniu własnym zespołem. Podczas kolejnego warsztatu lub konsultacji indywidualnych z trenerem prowadzącym Akademię jego dokonania są analizowane, mam on możliwość  uzyskać informację zwrotną i nowy wgląd w sytuację. Tego typu powtarzalność wytwarza silne zobowiązanie i obliguje do implementacji zdobytej wiedzy i uruchomienia nowych zachowań, a długofalowość i cykliczność może zniwelować napięcie związane z ewentualnymi niepowodzeniami i daje możliwość korekty zachowań praktycznie w każdym momencie. Świadomość przynależności do grupy i tego, że inni uczestnicy Akademii mierzą się z podobnymi zadaniami i wyzwaniami dodatkowo wzmacnia identyfikację z firmą i integruje zespół menedżerów, którzy nierzadko tworzą swoistą „grupę wsparcia” i zestaw dobrych praktyk wewnątrz – organizacyjnych.

To, że Akademia Menedżera jest zaplanowaną, przemyślaną sekwencją działań i doświadczeń podpartych najbardziej aktualną wiedzą z obszaru zarządzania i przywództwa oraz podlega nieustannemu procesowi monitorowania sprawia, że  każdy z jej uczestników osiąga wyznaczone cele rozwojowe w określonej perspektywie czasu.  Co ważne cele realizowane w ramach Akademii dotyczą zarówno całej grupy menedżerów, jak też każdego z jej uczestników indywidualnie.

Jakie więc cele może zrealizować uczestnik Akademii Menedżera?

Po pierwsze może przygotować się do objęcia stanowiska menedżerskiego w określonej perspektywie czasu. Po drugie jeśli jest już liderem może postawić sobie cele związane ze wzrostem zaangażowania zespołu, poprawą organizacji pracy i efektywności działań podwładnych,  wdrożeniem konkretnej zmiany, rozwojem zespołu i wyłonieniem sukcesorów, czy też cele w obszarze poprawy swoich relacji z pracownikami, komunikacji i przepływu informacji. Ważne jest, aby wyznaczenie tych celów rozwojowych bazowało na zidentyfikowanych potrzebach, mocnych stronach i potencjale jak również własnych lukach kompetencyjnych.

Akademia Menedżera adresuje szczegółowe cele i potrzeby uczestników w takich obszarach jak: przywództwo, budowanie autorytetu, komunikacja menedżerska, wyznaczanie celów i delegowanie zadań, rozwijanie podwładnych, motywowanie pozafinansowe czy budowanie efektywnego zespołu.

Szczegóły o szkoleniu i wszelkie niezbędne informacje uzyskasz na stronie projektu http://considero.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here