wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

O urlopie wypoczynkowym mówimy wtedy, gdy pracownik w pewnym okresie nie świadczy pracy, ale przysługuje mu za ten czas wynagrodzenie jak za w pełni wykonywane obowiązki zawodowe. Jeżeli chcemy wyliczyć swoje wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, musimy wziąć pod uwagę co najmniej kilka czynników. Im większą będziemy mieli świadomość co składa się na takie wynagrodzenie, tym lepiej dla nas.

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowySam oblicz swoje wynagrodzenie za urlop.

W momencie ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, musimy wziąć pod uwagę nie tylko naszą pensję zasadniczą, ale także inne świadczenia nam przysługujące, a wynikające z umowy. Tak zwane zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie średniego wynagrodzenia z okresu trzech miesięcy poprzedzających urlop wypoczynkowy, z ewentualną możliwością przedłużenia okresu obliczeń, jeżeli wynagrodzenie bardzo się różni w poszczególnych miesiącach. Zmienne składniki to na przykład premie i prowizje. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku, obliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, dzielimy podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie, mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu. Podczas obliczania podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, musimy pamiętać, że za czas urlopu należy się taka pensja, jaką pracownik otrzymałby, gdyby w tym samym czasie pracował.

Jakich czynników nie należy wliczać?

Jednocześnie, przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, musimy pamiętać, że do takiego wynagrodzenia nie wliczają się między innymi:
– jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
– nagród jubileuszowych,
wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
– nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
– odpraw emerytalnych i rentownych oraz innych odpraw pieniężnych,
– dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy,
– ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Po tak dokładnych wyliczeniach na pewno będziemy w stanie samodzielnie określić, jakie należy nam się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, a jeżeli nie, to warto poprosić o to księgową lub specjalistę z działu HR w naszej firmie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here