podatek od dywidendy

Wypłata dywidendy jest końcowym etapem wyprowadzania zysku z udziału w spółce. Możliwa jest dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Przekazywane wspólnikom zyski z ich udziałów zasadniczo podlegają opodatkowaniu. Dywidenda podlega opodatkowaniu z chwilą jej faktycznego otrzymania przez wspólnika, otrzymana przez osobę fizyczną stanowi u niej przychód z kapitałów pieniężnych. W przypadku kiedy dywidendę otrzymuje osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ale osoba ta jest podatnikiem kraju, z którym Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, to do opodatkowania dywidendy stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia tej umowy. Rezydent polski to osoba, która mieszka w Polsce i w niej posiada centrum interesów życiowych, taka osoba musi rozliczyć się z polskim fiskusem niezależnie od tego, w jakim kraju działa spółka przekazująca dywidendę.

podatek od dywidendyDywidenda

Dywidenda to dochód uzyskiwany z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w związku z posiadaniem udziałów lub akcji w spółkach posiadających osobowość prawną. Opodatkowanie dywidend uzyskanych przez osoby fizyczne, czyli inwestorów indywidualnych, uregulowane zostało w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie z podatku dla spółek

By skorzystać ze zwolnienia podmiot uprawniony musi przedłożyć spółce wypłacającej dywidendę:

  • certyfikat rezydencji lub zaświadczenie o istnieniu zagranicznego zakładu (ie dotyczy spółek z siedzibą w Polsce) oraz
  • oświadczenie, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania

Określenie osób uprawnionych do dywidendy i ich statusu podatkowego

Do prawa do zysku uprawnieni są wspólnicy spółki. Z kodeksu spółek handlowych wynika, że uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd. Ze względów podatkowych, po ustaleniu listy osób uprawnionych do dywidendy, powinno się ustalić także ich status podatkowy, tzn.:
– jakiego podatku są podatnikami (czy PIT, czy CIT);
– czy mają miejsce zamieszkania (PIT) bądź siedzibę (CIT) w Polsce, czy zagranicą;
– jeśli mają miejsce zamieszkania (PIT) bądź siedzibę (CIT) za granicą, to czy jest to państwo, z którym Polska ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a jeśli tak – czy osoby te przedstawiły (bądź będą w stanie przedstawić na żądanie) certyfikat rezydencji.

Zaliczka na dywidendę

Zaliczka na poczet dywidendy stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.  W takiej sytuacji płatnik jest zobowiązany pobrać od wypłaconej kwoty zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Kwotę tego podatku należy odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego (według siedziby spółki) w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here